Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

120 δόσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για ρύθμιση των οφειλών στην εφορία

394960

Για τους περίπου 250.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση δόθηκε
ήδη η δυνατότητα να εκτυπώσουν μέσω του taxisnet ειδική βεβαίωση που θα
τους επιτρέπει να ξεμπλοκάρουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό από την
δέσμευση της εφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτή η βεβαίωση να προσκομιστεί
στην τράπεζα μέσα σε 1 μήνα από την έκδοσή της.

Πώς θα ξεμπλοκάρετε το λογαριασμό σας στο Taxisnet

Από την υπηρεσία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών τους, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019

ΕΔΩ θα κάνετε την αίτηση

Η νέα ρύθμιση διευκολύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
που θέλουν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους με την εφορία.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση:

  • Μειώνεται η ελάχιστη μηνιαία δόση από 30 στα 20 ευρώ και έτσι αυξάνεται και ο αριθμός των δόσεων που δικαιούνται οι μικροφειλέτες των 500-3.500 ευρώ.
  • Μόλις και ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση (μετά την αίτηση και
    πληρωμή της προκαταβολής) σταματούν αυτόματα οι κατασχέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την «αποδέσμευση» των κατασχεμένων
στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρχεται με
τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του TAXISnet
 στο
δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει «βεβαίωση αποδέσμευσης» την οποία
γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της.

Εντάσσονται πλέον και επιχειρήσεις χωρίς κριτήρια εισοδήματος.

Μειώνεται και το μηναίο επιτόκιο των δόσεων από 5% σε 3%.

Εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών, εφόσον αφορούν
παρελθόντα έτη –πλην του φόρου εισοδήματος 2018.

Μέσω προπληρωμής, εντάσσονται προαιρετικά και όσοι
τυχόν αποκλείονται λόγω ύψους οφειλής.

Επιπλέον υπάγονται περιπτώσεις στην ρύθμιση:

– «Επιπλέον, στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, μετά από επιλογή του
οφειλέτη, δύναται να υπαχθούν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης
υπαγωγής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει δικαστικής απόφασης, προσωρινής
διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και
αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των
οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.

Στην περίπτωση που από το χρηματικό κατάλογο ή τα συνοδευτικά αυτού
έγγραφα δεν προκύπτει η αναγωγή της υποχρέωσης έως τις 31.12.2018, απαιτείται
προς τούτο έγγραφη βεβαίωση της βεβαιούσας αρχής προς τον Προϊστάμενο
της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας».

– Προεξόφληση χρέους με προκαταβολή: «Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (…) και η επιλογή
του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση.
Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του
προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ,
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση
καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης.

Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή
σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το
ελάχιστο ποσό προκαταβολής (…) Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της
ρύθμισης. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης των άρθρων
98-109 του ν. 4611/2019 μετά την καταβολή της προκαταβολής.».

– Η μείωση του τόκου (με επιτόκιο 3% αντί 5% που υπολογίστηκε στις αιτήσεις
που έχουν ήδη γίνει) θα γίνει αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ μετά τον Οκτώβριο.

– Στη βασική οφειλή των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει να πληρώσει ο φορολογούμενος. Δηλαδή αν κάποιος χρωστά και προπληρώσει ένα μέρος της οφειλής του, μπορεί να πέσει κάτω από τα 3.000 ευρώ για να μη πλρώνει καν τόκους.

– Στη βασική οφειλή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ που αποτελεί κριτήριο υπαγωγής για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, που υποχρεωτικά υπάγονται στη ρύθμιση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το άρθρο 6. Η ρύθμιση. Δηλαδή και πάλι δίδεται η δυνατότητα καταβολής ποσού ποκειμένου ν μειωθεί η οφειλή κάτω του ανωτάτου ορίου και να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση.

– Νομικά πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις των υποπερ. α έως γ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, δύνανται να αιτηθούν 120 δίσεις, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση (τέλος Σεπτεμβρίου).
Τόσο το υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΑΔΕ, έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση οφειλετών στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», όπως αποκαλείται.

Newsbomb.gr.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply